Ubezpieczenia apteki

Dla kogo?

Ubezpieczenie apteki adresowane jest do firm z segmentu MSP, których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10 000 000 zł.

Korzyści

Ubezpieczenie daje następujące korzyści:

 • pełną ochronę majątku apteki oraz ochronę od ryzyka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej, w tym także szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania leku,
 • gwarancję wypłaty odszkodowania,
 • jedną polisę chroniącą od wielu rodzajów ryzyka,
 • prostą procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia i minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa),
 • zabezpieczenie kredytu: prestiż i stabilność ubezpieczyciela gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana jako zabezpieczenie w każdym banku lub firmie leasingowej,
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności w aptece, w tym objęcie ochroną ryzyka konsekwencji finansowych utraty dokumentów niezbędnych do refundacji ceny leków, oraz kosztów utylizacji utraconych leków,
 • atrakcyjne zniżki za: stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, kontynuację ubezpieczenia i jednorazową płatność składki,
 • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie apteki zapewnia kompleksową ochronę:

 • całego majątku apteki; budynków i budowli, urządzeń i wyposażenia, środków obrotowych, mienia osobistego pracowników,
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności zawodowej farmaceuty lub technika farmaceuty, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej,
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej, w związku z prowadzoną działalnością apteki lub posiadanym mieniem,
 • zwiększonych kosztów działania apteki po szkodzie w sprzęcie elektronicznym,
 • wartości pieniężnych i nakładów adaptacyjnych.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, z rozszerzeniem o ryzyko konsekwencji finansowych utraty dokumentów niezbędnych do refundacji ceny leków oraz koszty utylizacji utraconych leków,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty oraz apteki,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Zakres rozszerzony ubezpieczenia umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia, takich jak ubezpieczenie od:

 • przepięć,
 • dewastacji,
 • aktów terroryzmu,
 • niezachowania parametrów temperatury,
 • automatycznego włączenia do ochrony nowo nabytego sprzętu,
 • ubezpieczenia sprzętu przenośnego pozostawionego bez dozoru,
 • OC pracodawcy oraz OC najemcy za szkody w nieruchomościach.