Ubezpieczenia OC firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Ubezpieczenie kierowane jest do klienta indywidualnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, gdy ubezpieczonym jest:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, które oczekują ochrony ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia:

 • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością; stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
 • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
 • ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
 • obniżkę składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia i zawarcie innych ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów),
 • sprawną i rzetelną obsługa, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe i objąć odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody:

 • będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,
 • powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń,
 • powstałe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 • powstałe w mieniu powierzonym, które stanowi przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze, wykonywanych przez ubezpieczonego,
 • powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
 • powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
 • wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego, objętych jedną umową ubezpieczenia,
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
 • wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych,
 • wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,
 • wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt),
 • wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady,
 • spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.