Ubezpieczenia lekarzy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Jest to polisa dobrowolna kierowana do podmiotów leczniczych (wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) oraz osób wykonujących zawody medyczne, np. lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek, położnych, pomocy dentystycznych, rehabilitantów, ratowników medycznych.

Korzyści

 • Polisa OC ratownika medycznego, lekarza, pielęgniarek, w obszarze odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności medycznej bądź wykonywaniem zawodowych czynności medycznych, zwiększa wiarygodność ubezpieczonego wobec jego pacjentów.
 • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie.
 • Świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością leczniczą,
 • Ubezpieczenie lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych zmniejsza ryzyko związane z prowadzoną działalnością medyczną.
 • Możliwość doboru zakresu ubezpieczenia OC dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, itp. oraz dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta z uwagi na katalog klauzul dodatkowych.
 • Obniżka składki za tytuł specjalisty w przypadku osób wykonujących zawód lekarza,
 • Polisa umożliwia ratalny schemat płatności, dający możliwość dopasowania płatności składek do oczekiwań Klienta.
 • Obniżenie składki za tytuł specjalisty w przypadku osób wykonujących zawód lekarski,
 • Obniżenie składki za kontynuację ubezpieczenia,
 • Profesjonalna obsługa na wszystkich etapach współpracy – od zawierania ubezpieczenia OC dla lekarzy a kończąc na wsparciu w przypadku zaistnienia szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i ubezpieczenia

Przedmiotem polisy jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu medycznego (lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, itp.) bądź prowadzenia działalności leczniczej.

W wariancie I - ubezpieczyciel udziela ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony.

W wariancie II - ubezpieczyciel udziela ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie:

 1. nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
 2. objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, ale tylko w obszarze szkód, które nie mogą być zaspokajane z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z racji wyczerpania sumy gwarancyjnej (polisanadwyżkowa).

Ochrona polisy udzielana jest z racji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) bądź z tytuły czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).

Rozszerzenie zakresu polisy

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres polisy może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe, które zapewniają ochronę w przypadku szkód:

 • wyrządzonych poza obszarem RP w następstwie działań medycznych podejmowanych przy udzielaniu pierwszej niezbędnej pomocy medycznej lub w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych,
 • powstałe wskutek stosowania w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.