Ubezpieczenia domków letniskowych

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, właścicieli domów letniskowych oraz mienia, wykorzystywanego do celów wypoczynkowych na działkach rekreacyjnych, lub na terenie ogródków działkowych.

Korzyści

Ubezpieczenie DOM Letniskowy to ubezpieczenie od następstw najważniejszych zagrożeń, mogących wystąpić w mieniu znajdującym się na działce.

Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, z możliwością dopasowania zakresu do potrzeb ubezpieczeniowych oraz finansowych ubezpieczającego.

Polisa w pełnym zakresie działa przez całą dobę i 365 dni w roku.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę, czyli budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury, jak również mienie ruchome, takie jak:

 • meble,
 • sprzęt zmechanizowany, audiowizualny,
 • zapasy gospodarstwa domowego,
 • odzież,
 • narzędzia gospodarcze i ogrodnicze,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego, do których zalicza się wbudowane meble, drzwi, piece, okna, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Zakres standardowych ryzyk ubezpieczeniowych obejmuje następujące zdarzenia:

 • ogień,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozję,
 • upadek statku powietrznego,
 • powódź,
 • śnieg,
 • grad,
 • huragan,
 • zalanie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • lawinę,
 • uderzenie pojazdu,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek drzew lub masztów.

W przypadku mienia ruchomego znajdującego się w domu letniskowym, budynku gospodarczym lub piwnicy, ochroną ubezpieczeniową można objąć szkody z tytułu kradzieży z włamaniem. Dodatkowo ubezpieczenie może objąć ryzyko dewastacji.