Ubezpieczenia domu

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów indywidualnych (osób fizycznych), które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.

Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Korzyści

Ubezpieczenie DOM to:

 • ochrona majątku, indywidualnie dopasowana do potrzeb,
 • możliwość elastycznego decydowania o tym co i w jakim zakresie ma być ubezpieczone,
 • pełny zakres ubezpieczenia w ramach standardowego zakresu ubezpieczenia (z rabunkiem na ulicy, przepięciem, dewastacją) bez konieczności opłacania dodatkowej składki,
 • odszkodowanie bez franszyz i udziałów własnych,
 • możliwość korzystania z licznych zniżek, m. in. z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia,
 • proste zasady zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia domu

To pakiet ubezpieczeń gwarantujący kompleksową ochroną mienia, rodziny oraz zapewniający pomoc w sytuacjach awaryjnych w domu. Wielowariantowość ubezpieczenia pozwala skroić ubezpieczenie na miarę nawet najbardziej wyrafinowanych potrzeb.

Ubezpieczenie mienia

W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną mogą być objęte:

 • budynek mieszkalny, nawet jeśli częściowo służy do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • budynek niemieszkalny, np. garaż.
 • lokal mieszkalny
 • budynek w fazie budowy,
 • ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania, mienie służbowe, biurowe) i stałe elementy (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),
 • mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia,
 • budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji),
 • obiekty specjalistyczne (np. przydomowe szklarnie, oranżerie lub tunele foliowe),
 • nagrobki cmentarne.

Dodatkowo, przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • sprzęt medyczny (aparat słuchowy),
 • roślinność ogrodowa,
 • dzieła sztuki w wartości rynkowej,

a nawet

 • siłowniki bram, elementy zewnętrzne domu od kradzieży z włamaniem,

Ubezpieczenie domu gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), dewastację (z wyłączeniem budynków w stadium budowy), przepięcie akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

Warianty ubezpieczenia ruchomości domowych lub stałych elementów:

Wariant standardowy: Kompleksowa ochrona za przystępną cenę, w ramach której mienie ruchome i stałe elementy ubezpieczone są łącznie, w ramach jednej sumy ubezpieczenia od zdarzeń losowych, dewastacji, przepięcia, kradzieży z włamaniem rabunku lub akcji ratowniczej.

Wariant elastyczny: przeznaczony jest dla osób decydujących się na zakres ochrony ubezpieczeniowej dopasowany do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczający sam decyduje co ma być ubezpieczone tj. jakie grupy mienia i od jakich zdarzeń.

Ruchomości domowe lub stałe elementy mogą być ubezpieczone w wartości nowej albo rzeczywistej.

Ubezpieczenie w wartości nowej dedykowane jest dla osób oczekujących gwarancji, że odszkodowanie umożliwi odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia bez uwzględnienia jego zużycia technicznego. Ubezpieczenie w wartości rzeczywistej to wersja ekonomiczna, dla posiadaczy nie najnowszego mienia.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (w tym osób bliskich prowadzących z ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli z winy Ubezpieczonego zostanie zalany sąsiad z dołu, lub jego dziecko porysuje samochód – ubezpieczyciel pokryje koszty powstałych szkód. Standardowy zakres ubezpieczenia OC obowiązuje na terytorium RP. Może być ono jednak rozszerzone na terytorium całego świata z wyłączeniem USA i Kanady. Do zakresu ubezpieczenia może być dodatkowo włączona odpowiedzialność z tytułu np. posiadania koni, psów agresywnych, używania małych jednostek pływających, posiadania dodatkowych nieruchomości.

NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. O ile nie można przygotować się na nieszczęśliwy wypadek, można zapewnić sobie i swoim bliskim środki pieniężne, które pomogą sfinansować koszty leczenia oraz zrekompensować utracone zdrowie lub życie.

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia to ochrona szklanych elementów w domu, takich jak oszklenia okien i drzwi, szklane przegrody ścienne, ceramiczne, szklane lub indukcyjne płyty kuchenne, kabiny prysznicowe, szklane meble, itp.

Ubezpieczenie pomoc w domu

Ubezpieczenie Pomoc w domu zapewnia natychmiastowe wsparcie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu. Zreperujemy zamek w drzwiach, zorganizujemy i pokryjemy koszty pobytu w hotelu na czas remontu mieszkania po zaistniałej szkodzie.

Pomoc w domu dostępne jest w trzech wariantach:

 • wariant Komfort jest bezpłatnie dodawany do każdej polisy ubezpieczenia domu/lokalu mieszkalnego, ruchomości domowych i stałych elementów.
 • wariant Super i Super Plus można dokupić na preferencyjnych warunkach, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń.