Ubezpieczenia na szyby

Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych gwarantuje szybką wymianę uszkodzonego mienia oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z naprawieniem szkody.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być dodatkowo objęte następujące koszty:

 • ustawienia rusztowań i użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem (rozbiciem),
 • wykonania napisów reklamowych i informacyjnych znajdujących się na ubezpieczonych przedmiotach, zniszczonych w związku z ich stłuczeniem (rozbiciem),
 • koszty transportu związane z naprawieniem szkody,
 • koszty trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną,
 • koszty usług ekspresowych (wykonanie oszklenia w ciągu 24 godzin od powstania szkody).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są przedmioty znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia.

W ramach niniejszego ubezpieczenia ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

 • szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
 • szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi, itp.), oraz osprzętu wszelkiego rodzaju instalacji,
 • szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
 • szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 • szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte, będące własnością lub będące w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W szczególności ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

 • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne),
 • oszklenia ścienne i dachowe,
 • płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad sklepowych oraz gablot reklamowych,
 • szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
 • tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku, itp.,
 • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
 • witraże,
 • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.